Super User

Super User

Super User

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2018-2019 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Öğrencilerin seramik alanında bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanaklar sağlanarak, endüstride ve sanat alanında evrensel değerlere sahip tasarımcı ve çağdaş sanatçı adayları yetiştirilmesi bölümümüz tarafından hedeflenmektedir.
Seramik Bölümü programının amacı; öğrencilerin seramik malzemenin çok yönlülüğünü ve sınırlarını kavramış, alanı ile ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip, bilgiye ulaşmada izleyeceği yöntemi bilen, tasarım ve yaratıcılığın öneminin farkında olan ve yaratıcılığı içselleştirmiş, bu konudaki yetkinliklerini geliştirebilen; edindiği bilgi ve becerileri sektörel ve toplumsal ihtiyaçlara göre uyarlayabilen, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, yaşadığı ortama esnek düşünme kapasitesi ve çözümleri ile katkı sağlayabilen, sanatsal duyarlılığı gelişmiş, işgüvenliği, sanat ve bilim etiği konularında bilgili, evrensel değerlere sahip tasarımcı ve çağdaş sanatçı adayları kazandırmaktır.
Seramik Bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olabilirler, bununla birlikte formasyon eğitimi ve sertifikalarını alarak öğretmenlik yapabilir, seramik fabrikalarında veya farklı sektörlerde sanatçı/tasarımcı olarak çalışabilir ayrıca akademik kariyer yapabilirler. Kendi atölyelerini kurarak serbest seramik sanatçı/tasarımcısı olarak kendilerine profesyonel iş alanları yaratabilirler.

Yüksek Lisans
Seramik Anasanat Dalı Seramik Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı; bölgedeki seramik sanatına dair kültürel zenginlik ve dinamiklerden yola çıkılarak, çağdaş seramik sanatı ve tasarımını ulusal ve uluslararası boyutta daha da ileri götürebilecek, geliştirebilecek, endüstri-tasarımcı işbirliğine katkı sağlayabilecek müfredat içeriği hazırlanmıştır.
Seramik Sanat ve Tasarım programı; seramik lisans diplomasına sahip mezunların başvurusuna açık olup, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi de göz önünde bulundurularak, sanat ve tasarım alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilen, yorumlayabilen, yeni bilgiler oluşturabilen, alanı ile ilişkide olan disiplinler arasında esnek düşünebilen, alanına katkı sağlayabilen ve sorunları çözebilen, gelişmeleri takip ederek, bu gelişmelere ek olarak, kendi önermelerini; değerlendirme, sözlü ve yazılı olarak aktarabilme yetkinliğine sahip sanat ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Böylece bölgenin sahip olduğu kültürel miras çağdaş bir yaklaşımla geleceğe kültürel anlamda taşınacaktır.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Seramik Anasanat Dalı Seramik Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı öğretime başlamıştır.

Tuesday, 03 March 2020 08:01

DK Evi Yalıçiftlik / Bodrum

Şehir hayatından göç edenler yeni yaşam alanlarını nasıl seçerler. Şehrin sunduğu imkanlardan vazgeçmeden, yeni yaşam alanlarını nasıl oluştururlar. Bu sorular, beraberinde başlayan tasarım sürecindeki arsa ve yapı tipinin seçiminde etkin olmuştur. Göçle başlayan yaşama, Anadoluya göç ile gelenlerin yaptığı kırsal yerleşme örneklerinden öykünerek tasarım yapmak ana fikir olarak oluşmuştur.

Bu tasarım yaklaşımı ile hem çevre yapılaşma ile yabancılaşmayan, hem de şehir yapılarının dışına çıkan bir kır yapısı oluşturulmak istenmiştir. Yapı parsel içinde parçalı kitle etkisi ile oluşturulmuş, arsa içinde kuzeyden güneye doğru eğime paralel olarak yerleştirilerek, güney cephesinden gün boyu güneş alması sağlanmıştır.

Parçalı kitle, ve farklı kotlardan oluşan yapı, kendi içinde farklı yaşam alanlarını da kurmasına imkan tanımaktadır. Alt kotta oluşan ana bina ve havuz yapısı, buluşma noktasıdır. Üst kottaki misafir evi ana binadan bağımsız bir yaşam sunarken, hem mahremiyet sağlamakta hem de alt kottan bağlanarak bütünlüklük sağlanmaktadır.

Yapıda malzemeler, bir kır yapısının davrandığı gibi, yerleşmenin bulunduğu alandan faydalanarak elde edilmektedir. Arsanın taşını toprağını ağacını kullanırken ilave malzemeleride kendi bölgesinin özelliklerini taşıyan malzemelerden seçmektedir.


How do those migrating from the city choose their living spaces? How do they create their new living spaces without compromising the opportunities offered by the city? Starting along with the process of design, these questions have been instrumental in people’s choices of land or building. The concept of design emulating rural settling examples created by those who migrated to Anatolia has been our main idea for the new life also initiated by migration .

Through this approach of design, a rural style of building has been conceptualized without alienation from surrounding buildings but being distinctive from city buildings at the same time. The building is created by fragmental mass effect and placed parallel with the elevation in the land from the North to the South to let it benefit from sunlight from the South facade all day long.

Moreover, the fragmental mass and the building made up of various elevation levels allow the creation of various living spaces within itself. The main building and the pool in the lower elevation are the meeting points. The guest house in the upper elevation, while offering a life independent of the main building, also enables privacy and integrity by being attached to it in the lower elevation.

The materials in the building have been produced in the way a rural structure would do by making use of what the land itself offers. As it uses the earth and the trees of the land, regarding additional materials, it also draws on materials possessing the features of this very area.

Bodrumun artan nufüs oranı, beraberinde eğitim sorunlarını da getirmektedir. Açılan özel okul sayısı, her geçen gün artmaktadır. Devlet okullarında ise aynı oranda bir artış görülmemektedir. Bilhassa, Bodrumun çevre yerleşmelerinde okul ihtiyacı yükselmektedir.
Bu noktada, bağışçılar en büyük destekçilerdir.
Bölgedeki ilkokul ihtiyacı çok uzun süredir mevcuttur. Çocuklar taşımalı eğitim kapsamında, farklı okullara gönderilmektedir. Bu nedenle, çevre ihtiyaçlarını karşılayabilecek 8 derslik ve küçük bir anaokulu ihtiyaç programı oluşturulmuştur.
Arsa, Bodrum Turgutreis yolu üzerinde, İslamhaneleri Mevkiinde bulunmaktadır. Kuzey güney yönünde eğimli bir arsadır. Arsanın, anayol tarafında genişleyen kısmı, yerleşim için en uygun alan olarak seçilmiştir. Yola cephe veren ve kuzeye bakan kısıma idari birimler yerleştirilmiştir ve sınıflar yolun gürültüsünden uzaklaştırılmıştır.
Avlu etrafında toplanan ve avluya bakan genel mekanlar tasarlanmıştır. Ögretmenler odası avluyu izleyen bir konumdadır. Avlu, tören ve teneffüs alanıdır. İdari blok ayaklar üzerine alınarak, bu alan büyütülmüş ve yönetim için bir giriş oluşturulmuştur.
Arsanın eğimli yapısından faydalanarak, spor alanı bir alt kota yerleştirilmiş. Teneffüs alanı ve spor alanı birbirinden ayrılmıştır.
Hem eğitimciler hem de veliler için yeterli miktarda otopark alanı arsa çevresinde önerilmiştir.


The increasing population of Bodrum brings education problems. The number of private schools opened is increasing day by day. In public schools, there is no increase at the same rate. In particular, the need for schools is increasing in the surrounding settlements of Bodrum.
At this point, donors are the biggest supporters.
Primary school needs in the region have been available for a long time. Children are sent to different schools within the scope of mobile education. For this reason, 8 classrooms and a small kindergarten need program have been established to meet the environmental needs.
The land is located on the Turgutreis Turgutreis road in İslamhaneleri. It is a sloping land in north-south direction. The part of the land, which is enlarged on the main road side, has been selected as the most suitable area for settlement. Administrative units were placed in the north facing section and the classes were removed from the noise of the road.
General spaces are designed around the courtyard and facing the courtyard. The teachers' room is in a courtyard-watching position. The courtyard is a ceremonial and recreation area. This area was enlarged and an entrance was created for the administration. Taking advantage of the sloping structure of the land, the sports field is located on a lower level. The recreation area and the sports area are separated.
Sufficient parking space for both educators and parents has been proposed around the plot.

Friday, 20 April 2018 10:40

Bodrumda Ulaşım

Bodrum, turizm ve turizme dayalı ticaret ile geçimini sağlamaktadır. Sektörün en önemli bileşeni deniz ve yat turizmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yat limanları, gemi yanaşma, ve hava limanı olanakları bulunan Bodrumda, turizmde ağırlıklı olarak halen karayolu önemli bir yer tutmaktadır.
Bodrum karayollarının, hiyerarşik olarak birinci, ikinci, üçüncü ve diğer yollar şeklinde derecelendiğini bunların da karayolları, büyükşehir ve ilçe belediye sorumluluklarına dağıldını görmekteyiz
Sürekli büyüyen Bodrum nüfus yapısında, ihtiyaçlara paralel olarak ulaşım sisteminde de değişikler meydana gelmesi kaçınılmazdır. Ulaşım “iki yer arasında gidiş-geliş bağlantı”, Ulaştırma içinse “insanların, mallarını, haberlerini ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü” olarak tanımlanırken bu kavramın Bodrum özellinde, gerçekten Bodruma özgü çözümler ile hayat bulması gerekmektedir.

Wednesday, 06 December 2017 10:35

Zai Cafe Ek Bina

Bodrum da değişen yaşam kültürü ile beraber mimaride değişim geçirmektedir. Bu süreç, alıştığımız geleneksel Bodrum mimarisinin, modern ve endüstriyel malzeme ile yorumunu kaçınılmaz kılmaktadır. Geleneksel ustaların malzemelerini bulundukları çevreden edinimleri sonucu oluşan mimarinin formu başkalaşım geçirmektedir. Günümüz mimarı endüstriyel malzemeler ile çalışmakta ve mimari formunu oluşturmaktadır. Çelik, cam, betonarme çağdaş yapının ana malzemelerini oluşturmaktadır. Malzemenin sunduğu imkanlar modern yaşamın ihtiyaçlarını geleneksel malzemelere oranla daha yüksek bir seviyede karşılamaktadır. Yapı bu düşünceler ışığında oluşturulmuştur.
Yapı, Konacık mahallesinde, ana yola yakın, içinde asırlık zeytin ağaçları ile dolu olan arsa içinde konumlanmıştır. Arsada bulunan komşu bina kitap evi ve kafe olarak kullanılmakta olup, aynı düşüncenin devamı olarak tasarlanmıştır. Zeytin ağaçlarının yaratmış olduğu atmosfer tasarıma yansıtılmak istenmiştir.
Yapı mevcut binanın eklentisi olarak tasarlanmıştır. Mevcut betonarme yapı her iki yanından çelik ve camdan oluşan mekanlar ile sarılarak, şeffaf geçişler sağlanmıştır. Asırlık zeytin ağaçları iç kısmın her noktasından algılanmakta ve içi dışı tek mimari alan olarak sunulmaktadır.


Zai Cafe

Changes in cultural life of Bodrum initiate changes in its architecture as well. This brings along an inevitable reinterpretation of the familiar traditional Bodrum architecture with the use of modern and industrial materials. The architectural form that was born out of the use of materials obtained locally by the traditional craftsman is going through a transformation. Today's Architects are working with industrial materials and forming their own architectural styles. Steel, glass and reinforced concrete are constituting the principal materials of modern projects. Such materials meet the needs and demands of modern life in an ever increasing proportion as compared to the traditional materials. This project is a product of such considerations.

The building is located in a plot which is close to a main road in Konacık Region and is full of really old olive trees. The neighbouring building in the plot is used as a book-store and cafe and was designed with same considerations in mind. It was intended that the ambiance created by the olive trees should have reflections in the project.

The construction is designed as an additional facility to the present building. Transparent continuity to the present reinforced concrete building has been achieved via steel and glass additions that surround the building on both sides.The century-old olive trees stay within sight from all internal locations so that the whole site is able to present itself as a single architectural entity.

Wednesday, 24 August 2016 13:48

YENER EVİ

Bodrum yarımadasında gözlenen yapılarda, araziye açılan ve giriş olarak da kullanılan teras, iki ocaklı uzun oda, ara kat, kalın duvar ve süslü baca karakteri, geleneksel müskebi (ortakent) evlerinde de görülür. Yapılara uzun kenarlarının ortasına yakın bir yerden girilir.Yapının tasarım dilini oluştururken bu kalıp esas alınmıştır. İki dikdörtgen prizmadan oluşturulan yapıya orta noktasından girilmiş ve ara kat oluşturulmuştur. Süslü baca karakteri modernize edilmiştir. Formu tanımlayan esas unsur , yörenin dikkate değer yapı formu olan sarnıçların modern bir yorumundan oluşturulmuştur.


YENER HOUSE

In Bodrum peninsula , traditional Müskebi/Ortakent houses  have a terrace (which is  entrance(in the middle of long side) and also open to the garden area) , a long room with 2 stoves, mezzanine floor , thick walls and decorative chimney. All these are the main characteristics of Müskebi/Ortakent houses.

Within the framework of this layout, while we were developing the design process in this building , entrance  takes as an main idea.

Which  is in the middle of two rectangular  prism  and  it also provides a  mezzanine floor.

Traditional decorative chimney modernized.

The main component of the building is coming from the remarkable form of traditional water storage tank in the Bodrum peninsula.

Wednesday, 24 August 2016 13:41

Sahiller için modüler büfe tasarımı

Turizm potansiyeli yüksek yörelerde, plaj alanlarında yeme, içme, dinlenme, wc, duş gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan oluşturmak amacı tasarımın esasını oluşturmuştur.Doğaya ve çevreye en az müdahalenin yapılabileceği, mümkün olduğu kadar zemine az basan çevresiyle barışık, gerektiğinde hızla sökülen pratik bir yapı fikri ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımla yapı modüler bir sistemle kurulmuştur. Kolay nakledilmesi, kurulup sökülmesi yapım sistemine yansıtılmıştır. Malzeme olarak ahşap seçilmiş, plaj alanlarında en doğal görüntüyü vereceği düşünülmüştür.


Modular refresment stand for beaches:
It is designed for places where have tourism potential . It is developed for an area on the beach which has obtained for food, rest, shower and w.c.
The idea comes with in practical modular structure which is consistent in environment.
In the design process we take care for natural environment and not to interfere and not to cover the ground .
It is an modular design which can be take into the pieces when it needs and move to another place .
Wood is used as an main material .This modular wooden refreshment stand has natural view which is compatible for beach and its environment.

Friday, 01 August 2014 13:47

YENİLENME

Hepimiz yaşadığımız çevreyi gözlemler ve kendimizce farkındalıklar oluştururuz. Bodrumun merkez alanında zaman içinde ciddi aksaklıklar oluştuğunu hepimiz görmekteyiz. Standartlarının bozulduğu hissi hepimizde hakim bir duygu halini almaktadır. Bu da standartların altında bulunma halini getirir. Bundan kastım genellikle Bodrum merkezinde görmek istediğimiz kaliteyi gözümüzün aramasıdır. Bu tip çekim gücü yüksek kent merkezlerinde standartlar düşmeye başlarsa artarak devam eder ve netice gerilemeye hatta köhneleşmeye gider. İşte bu noktada farkında olupta umursamazlık duygusuna kapılmadan gerekli disiplinlerin tedbirleri alması gerekir.

Monday, 22 August 2016 13:43

ÇEVREYİ ANLAMAK

Çevre insan ilişkisi günümüzün vazgeçilmezidir. Sosyal bir varlık olarak tanımlanan insanın yarattığı çevre, yani toplum, varlığının aracı olmuştur. Bunun fiziki ortamı da kentlerdir. Kentler bir ilişkiler düzenidir. Bu ilişkiler düzeni sürekli değişim geçirmekte ve kişilerin sosyal ve ekonomik yaşam beklentilerine göre farklılaşmaktadır. Beraberinde biçimlenen fiziki çevreye göre de sosyal yaşam ve tabii ki yaşam kalitesi ona göre oluşmaktadır.

Saturday, 06 August 2016 11:08

YALIKAVAK MARİNA

KIYI VE KENT İLİŞKİSİNDE MARİNALAR YARATTIKLARI KÜLTÜREL SOSYAL VE EKONOMİK POTANSİYEL NEDENİYLE MİMARİNİN ÖNEMLI TASARIM ALANLARINDAN BİRİDİR.

 DENİZ KARA İLİŞKİSİNDE OLDUĞU KADAR KARADAN DENİZE GEÇİŞTE DE ÖNEMLI TESİSLER BARINDIRAN MARİNALAR,  KENTİN KIYI BANDINDA KAMUSAL ALANLAR  OLARAK KULLANILMAYA OLANAK VERECEK ŞEKİLDE PLANLANMALIDIR.

YALIKAVAK MARİNA, KULLANIMA AÇILDIĞINDAN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE, KENT İLE BÜTÜNLEŞMEK VE ONUN BİR PARÇASI OLMAK KONUSUNDA DİRENÇ GÖSTERMEKTEDİR. TASARIM KURGUSU, BU OLGUYU DESTEKLEMEKTEDİR. OYSA, KENTİN KIYI BOYUNCA OLDUKÇA UZUN BİR YÜRÜYÜŞ BANDI OLMASINA RAĞMEN, MEVCUT MARİNA BU AKSA BİR SET ÇEKIP ONU DIŞLAMAKTA VE BÜNYESİNE ALMAMAKTADIR. KENTİN MERKEZİNDE OLUPTA, KENTE KÜSEN BİR YAPIDA OLUŞAN MARİNA HİÇ BİR KAMUSAL ALAN YARATMAMAKTA VE KENDİNİ YANLIZLAŞTIRMAKTADIR.

BU NEDENLE, ÖNCELIKLI OLARAK MERKEZİN YAYA AKSLARININ MARİNA İLE BULUŞTURULMASI  AMACIYLA, MERKEZE YAKIN  AKS ÜZERINDE KAMUSAL ALANLAR ÖNERILMISTIR. ÇARSI GRUBU VE SOSYAL AKTİVİTELER MEVCUT ÇEKEK YERİNİN OLDUĞU ALANDA ÖNERILEREK,  KIYI BOYUNCA DEVAM EDEN YAYA AKSI MARİNANIN İÇERİSİNE ALINMIŞTIR.  BU KENTLİNİN MARİNA İLE KAYNAŞMASINI SAĞLAYACAK VE TİCARİ CANLANMA GETİRECEK BİR TASARIM YAKLAŞIMIDIR.

MEVCUT GÜMRÜK ALANI OLDUĞU YERİN AKSİNE DAHA MERKEZE YAKIN BİR BÖLGEYE ALINARAK KENT MERKEZİNE YAKINLAŞTIRILMIŞTIR. GELECEKTE BU ALANDA DAHA BÜYÜK YOLCU GEMİLERİNE OLANAK SAĞLAYACAĞI VE MERKEZ ALAN TİCARETİNE KATKISI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR.

İŞLETME MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK AMACIYLA TÜM TESİS RÜZGAR ENERJİ İLE DONATILARAK ELDE EDİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE ÇARSI GRUBUNDA SICAK YAZ GÜNLERİNDE SERİNLETİCİ PERVANELER PLANLANMIŞTIR.

YALIKAVAK BÖLGESİNİN, BİLHASSA KIŞ AYLARINDA AŞIRI RÜZGARLI OLMASI NEDENİYLE, ASMA GERME SİSTEMLERDEN KAÇINILMIŞ ONUN YERİNE DAHA STATİK, DELİKLİ KANOPİ SİSTEMLERİ ÜST ÖRTÜ OLARAK TERCİH EDİLMİŞTİR.

MEVCUT ANFİ-TİYATRO OLDUĞU ALANDA KORUNMUŞ, SADECE ÇEVRESI TEKRAR DÜZENLENMİŞTİR.

ÇEKEK YERİ MEVCUT ALANDAN ALINARAK, KENTE GÖRE DAHA PASİF BİR NOKTAYA ALINMIŞTIR.

MEVCUT ADA ŞUAN KULLANILMAMAKTADIR. BU ALANDA  KAMUYA AÇIK OTEL RESTAURANT, DISCO V.B KAMUSAL ALANLAR ÖNERILMISTIR. BU ALANA DENİZDEN DE GELECEKLERİ DÜŞÜNEREK ÖNÜNDE BİR YANAŞMA ALANI ÖNERILMISTIR.

YALIKAVAK MERKEZ ALANDA VE MEVCUT MARİNADA YETERLİ OTOPARK BULUNMAMAKTADIR. BU SORUN YAZ  AYLARINDA  EN ÜST SEVİYELERE ULAŞMAKTADIR. BU NEDENLE HEM KENT MERKEZİNE HEMDE MARİNAYA HİZMET EDECEK OTOPARK ALANLARI ÖNERILMISTIR.


 With the cultural, social and economical potential they create in shore and city relationships, marinas are one of the most important fields in architecture.
Containing important facilities in transition from land to sea, as well as sea and land relationships, marinas should be designed in a way that allows their usage as public areas in the coastal band of the city.
Yalıkavak Marina, in the process from the day it opened to this day, has been resisting to become integrated with and be a part of the city. It’s design construct furthers this fact. Even though the city has a long coastal walking band, existing Marina rejects this band and refuses to make it a part of itself. Located in the center of the city, Marina doesn't create any public areas and completely isolates itself from the rest of the city. This being the reason, with the intention of introducing the pedestrian axle of the city center with the Marina, public areas has been suggested where the pedestrian axle close to the center of the city is. Bazaar group and social activities has been suggested where the existing harbor launch is and the pedestrian axle that continues along the coast line has been made a part of the Marina. This is a design approach that allows the residents of the city to knit up with the marina and it brings commercial growth. Existing customs has been moved to an area which allows it to be closer to the city center. The fact that this will allow bigger passenger ships in the area in the future and it’s contribution to the local trade, has been thought.
With the intention of lowering the cost of business, the whole facility has been equipped with electricity energy that is obtained with wind energy and fans that will provide coolness in the hot summer days has been planed in the bazaar area.
With the reason that Yalıkavak area being extremely windy especially during in the winter months, awnings with suspension systems has been avoided and more static, perforated canopy systems has been preferred as the cover coat instead.
Existing amphitheater has been protected in its current location and it’s surrounding area has been readjusted.
Harbor area has been moved to a location where it is more passive compared to the city.
Existing island is not currently being used. In this area hotel, restaurant and disco et cetera available to the public has been suggested.
With people coming from the sea taken into consideration, an approach area for ships has been suggested.
In Yalıkavak, both in center area and in existing Marina, there is not enough parking space. This problem reaches maximum levels in summer months. With this being the reason, parking areas that serve both the city center and Marina has been suggested.

Page 1 of 3
Header Style
Menu Style
Color :